O FIRMIE
EKO-EGRA Zakład Usług Technicznych, który jest własnością przedsiębiorcy Edwarda Gruchacza, rozpoczęło działalność 13 marca 1994r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, aktualnie zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 8439/II/94/P i działa w oparciu o Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z dnia 24 stycznia 2006r. oraz Upoważnienie Nr 21/2005 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Podstawowym celem Firmy EKO-EGRA Zakład Usług Technicznych jest dostarczenie klientom usług na najwyższym poziomie, zgodnie z dobrą praktyką.
Spełniamy wymagania określone w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji posiadamy udokumentowany system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium EKO-EGRA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1105
Badania w Laboratorium wykonywane są rzetelnie, bezstronnie, zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów, z zapewnieniem poufności informacji i ochrony praw własności wszystkich klientów.